"Een goed functionerende OR is winst voor de organisatie"

Als OR goed aangesloten bij een fusie of overname

Zorg dat je als OR vanaf het begin goed aangesloten bent bij een fusie of een overname. Alleen dan kun je invloed uitoefenen.
Een fusie- of overnameproces is vaak een heftige periode voor een OR. Vaak wordt er al lang over gesproken binnen de directiekamer voordat de OR hierover wordt geïnformeerd. Het spreekt voor zich dat de OR moet worden geïnformeerd op een moment dat zij nog invloed kan uitoefenen op het voorgenomen besluit.

De stappen in een fusie of overname en de rol van de OR

Naast kennismaking, vooronderzoek en opstarten van de onderhandelingen is het eerste formele moment het opstellen van een “intentieovereenkomst”. Door de (aspirant) koper worden daarbij vrijwel altijd het voorbehoud van financiering en het voorbehoud van een boekenonderzoek opgenomen. Daarnaast bevat de intentieovereenkomst een agenda voor het vervolg van het proces. In deze fase worden zowel de vakorganisaties alsmede de OR geïnformeerd.
Meestal wordt bij een intentieovereenkomst geheimhouding afgesproken tussen koper en verkoper. De volgende stappen van boekenonderzoek (Due Diligence) tot en met de overdracht kunnen in feite adviesplichtig zijn, dus is het niet on gebruikelijk om een geheimhouding af te spreken, waardoor je als OR op de juiste momenten betrokken kunt worden en dus invloed kunt hebben.  
Maak als OR in ieder geval aan het begin van het proces altijd goede afspraken hoe de OR in het verdere proces wordt betrokken .

 Richt je als OR vooral op de personele gevolgen op de langere termijn

 • Wat zijn de plannen van de overnemende partij op de langere termijn?
 • Word jouw bedrijf opgeslokt en opgedeeld of blijft het als zelfstandig bedrijfsonderdeel bestaan?
 • Zorg ervoor dat je inzage krijgt in de intentieverklaring en andere koopdocumenten.
 • Onderzoek wat de plannen zijn met het personeel van jouw bedrijf? Vaak zie je dat er in deze fase onder druk van snelheid van besluitvorming sprake is van een redelijk geruisloze overname of fusie zonder veel directe gevolgen voor de werkgelegenheid. Dat wil niet zeggen dat later bij de echte fysieke integratie en harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden hier wel sprake van kan zijn. Kun je dat als OR tegenhouden…..?  Nee waarschijnlijk niet.
  Je kunt nu al wel als OR een positie verwerven die het afdwingt dat de OR op tijd wordt geïnformeerd en gebruik kan maken van haar advies- en instemmingsrecht en de belangen van de eigen achterban tijdens dit proces kan blijven vertegenwoordigen..

Een praktijkervaring: in een van onze voorbeelden van het begeleiden van de OR bij een fusie hebben we afgedwongen dat de OR in haar huidige samenstelling en met die verantwoordelijkheid blijft bestaan tot dat het integratieproces en de daarbij de gemaakte afspraken geheel en volledig zijn afgerond en nagekomen.

Verdere tips voor een goede rol van de OR in het fusieproces  

 • Ga kennismaken met de OR van de overnemende partij.
 • Kijk hoe de medezeggenschap op dit moment is geregeld bij de andere onderneming.
 • Waarborg in overleg met de andere OR de toekomst van de medezeggenschap en verken samen de wegen daar naar toe.
 • Ga in gesprek met de ondernemer over hoe jullie de rol en de plaats van de medezeggenschap zien in de gefuseerde situatie.
 • Verken samen welke wegen er naar die situatie toe kunnen leiden.

Rob van der Ham , dec 2019

Rob van der Ham
Rob van der Ham

Ervaren manager in zowel het commerciële als productie werkveld. Als bestuurder heb ik een schat aan ervaring in het samenwerken met medezeggenschap…

Lees meer over Rob van der Ham