"Een goed functionerende OR is winst voor de organisatie"

De OR als katalysator voor diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie zijn niet langer alleen idealen om na te streven, maar essentiële pijlers voor succes in elke organisatie van vandaag. Diversiteit brengt verschillende perspectieven en ervaringen met zich mee, terwijl inclusie ervoor zorgt dat elk individu kan zijn wie die wil zijn en zich gewaardeerd en gehoord voelt. De ondernemingsraad kan een belangrijke rol oppakken in het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen een organisatie.

In deze blog duiken we dieper in op wat de ondernemingsraad aan concrete acties kan ondernemen als gangmaker voor een diverse en inclusieve werkomgeving.

  1. Bewustwording en educatie

Een van de eerste stappen naar een inclusieve werkomgeving is bewustwording. De ondernemingsraad kan het voortouw nemen door bewustwordingsacties te organiseren binnen de organisatie, of te zorgen dat deze georganiseerd worden. Bij deze acties kan het gaan om voorlichting over diversiteit en inclusie, stereotypes doorbreken en medewerkers bewust maken van hun eigen vooroordelen. Ook bestaand communicatie- en opleidingsmateriaal eens met een 'diverse en inclusieve bril' bekijken kan heel verhelderend werken. De ondernemingsraad kan daarmee een aanzet geven voor een cultuur van begrip en respect.

  1. Beleidsadvies en implementatie

De ondernemingsraad speelt een cruciale rol bij het adviseren over en helpen bij de implementatie van diversiteits- en inclusiebeleid. Een goede start kan zijn om dit thema te agenderen op een artikel-24 vergadering. Door samen te werken met het managementteam kan de ondernemingsraad beleidsvoorstellen doen die gericht zijn op het aannemen, binden en behouden van een diverse groep medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld door inclusieve wervingsmethodes, mentorprogramma's voor minderheidsgroepen en opleidingsmogelijkheden voor alle medewerkers omvatten.

  1. Een stem geven aan de werknemers

De ondernemingsraad fungeert als een brug tussen het management en de werknemers. Deze kan in die hoedanigheid ook fungeren als een stem voor minderheidsgroepen, ervoor zorgen dat hun zorgen gehoord worden en pleiten voor gelijke kansen binnen de organisatie. Door open communicatie te bevorderen kan de OR een omgeving creëren waarin medewerkers zich vrij voelen om te zijn wie ze willen zijn en hun ervaringen en ideeën te delen.

  1. Monitoren en evalueren

Het werk van de ondernemingsraad houdt niet op na het implementeren van diversiteits- en inclusiebeleid. Ze moeten ook de voortgang monitoren en regelmatig evalueren. Door gegevens te verzamelen over de diversiteit van het personeelsbestand, promoties en salarissen, medewerkersmotivatie-onderzoeken kunnen ze trends identificeren en ervoor zorgen dat het beleid daadwerkelijk impact heeft. Indien nodig kunnen ze aanbevelingen doen voor aanpassingen en verbeteringen.

  1. Het belang van inclusief leiderschap

De ondernemingsraad kan ook pleiten voor inclusief leiderschap binnen de organisatie. Dit betekent dat management zich bewuster is van de eigen vooroordelen, meer gaat luisteren naar diverse perspectieven en zelf vooropgaat in het bevorderen van een cultuur van respect en acceptatie. Door dit te ondersteunen, kan de ondernemingsraad ervoor zorgen dat diversiteits- en inclusie-inspanningen van bovenaf worden gesteund en in de hele organisatie worden weerspiegeld.

In een wereld waar diversiteit en inclusie steeds belangrijker worden, kan de ondernemingsraad dus een belangrijke rol spelen. Door bewustwording te creëren, beleid te adviseren, een stem te geven aan werknemers, de voortgang te monitoren en inclusief leiderschap te bevorderen, kunnen ze een positieve verandering teweegbrengen. Door samen te werken met het management en de werknemers, kunnen ze een werkomgeving creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

Heb je vragen over hoe jouw OR deze thematiek in jullie organisatie het beste op de kaart gezet kan krijgen,
vul dan het contactformulier in of bel 06-51201353

 

 - OR op Maat
Bart Beek

In diverse managementfuncties altijd bezig geweest met de ontwikkeling van medewerkers op individueel, team- en organisatieniveau. Ik blijf mij verwonderen…

Lees meer over Bart Beek