Goed begin 2022: wijziging WOR versterkt positie OR

Per 1 januari 2022 is de WOR op 2 punten aangepast. De wetswijziging heeft gevolgen voor het kiesrecht van werknemers en uitzendkrachten en voor de samenstelling van commissies. Dit biedt de ondernemingsraad (OR) kansen om zijn positie te versterken.

Flexwerkers eerder betrokken bij medezeggenschap
De wijziging moet flexwerkers eerder betrekken bij de medezeggenschap. Onder andere door een verkorting van de kiesrechttermijn. Werknemers krijgen vanaf 3 maanden kiesrecht, uitzendkrachten vanaf 18 maanden. In het vervolg kunnen zij zich dus eerder kandidaat stellen of hun stem uitbrengen bij de OR-verkiezingen.

Medewerkers kunnen makkelijker bijdragen aan OR werk 
Daarnaast komt de eis te vervallen dat een vaste OR-commissie in meerderheid uit OR-leden moet bestaan. Hierdoor kunnen meer werknemers die geen OR-lid zijn deelnemen aan een OR-commissie en zo betrokken zijn bij het OR-werk.

Goed moment om positie en structuur van werken OR opnieuw te bezien
De OR kan de wijziging van de WOR goed benutten om zijn eigen positie en invloed binnen de organisatie te versterken. Doordat flexwerkers eerder betrokken kunnen worden bij de medezeggenschap, wordt de OR een betere afspiegeling van de organisatie en kan de OR profiteren van de inzet van enthousiaste nieuwe werknemers. Als meer werknemers kunnen deelnemen aan een commissie, kan de OR meer werk verzetten. Tegelijk is het voor iedereen een mogelijkheid om eens wat nader kennis te maken met wat de OR allemaal doet en hoe hij werkt.
Niet in de laatste plaats is dit een uitgelezen moment om de structuur van de medezeggenschap en de manier van werken van de OR nog eens tegen het licht te houden. 

OR Reglement aanpassen misschien?
De wijziging van de WOR in het licht van bovenstaande is tot slot een goede aanleiding om het reglement nog eens onder de loep te nemen. Het OR-reglement beschrijft immers hoe de ondernemingsraad invulling geeft aan de WOR.