Tijdelijk en flex meer rechten in de WOR

WOR wordt aangepast met wijziging medezeggenschapsrechten
voor tijdelijk en flexibel personeel

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER heeft voorstellen gedaan om de Wet op de ondernemingsraden (WOR) te wijzigen. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat ook werknemers met korte of tijdelijke dienstverbanden aanspraak kunnen maken op medezeggenschapsrechten. De ondernemingsraad (OR) moet immers een goede afspiegeling van de in de onderneming werkzame personen zijn. Het aantal werknemers met flexibele contracten neemt toe en de gemiddelde duur van het dienstverband van werknemers neemt af. Dus kan de WOR niet achterblijven. De verwachting is dat de wijzigingen, na behandeling in de 2e en 1ste kamer op 1 januari 2022 van kracht worden. Natuurlijk is dit nog onzeker zolang er sprake is van een demissionair kabinet.

Welke wijzigingen zijn er in 2022 te verwachten:

  • De termijnen voor actief en passief kiesrecht worden verkort van respectievelijk 6 en 12 maanden naar 3 maanden artikel 6, lid 2 en 3 WOR. *  De selectie van medewerkers wie mag stemmen en wie zich kandidaat mogen stellen wordt hierdoor makkelijker.  
  • De termijn voor uitzendkrachten voor actief en passief kiesrecht worden verkort van nu 24 maanden naar 18 maanden. Dit betekent een wijziging van artikel 1, lid 3a WOR. * *Uiteraard blijft de mogelijkheid dat hier in het OR-reglement van kan worden afgeweken.
  • De spelregels voor het samenstellen van vaste commissies wijzigen.
  • Nu is de eis nog dat een vaste commissie voor de meerderheid uit OR-leden moet bestaan (artikel 15 lid 2 van de WOR). Bedoeling van de wijziging is om bezwaren voor deelname   aan de OR, zoals werkdruk en tijdgebrek, weg te nemen.  Bestaat een commissie niet voor de meerderheid uit OR-leden dan behoudt de OR advies- en instemmingsrecht en is een overdracht van deze bevoegdheden aan de commissie niet mogelijk.
  • Als gevolg van deze wijzigingen moeten ondernemingsraden mogelijk hun OR-reglement aanpassen. Daarnaast moeten ondernemingsraden bij het organiseren van OR-verkiezingen rekening houden met de selectie van verkiesbare en stemgerechtigden medewerkers.

We houden je op de hoogte zodra er meer duidelijkheid is!