Werkwijze, structuur, doelen realiseren

Een effectieve OR

OR werk is werk dat slimmer georganiseerd kan worden 

Willen we als OR onze taak goed invulling geven en resultaten bereiken dan helpt het als  het OR-werk net als andere werkzaamheden effectief en efficiënt georganiseerd wordt. Zowel naar de achterban toe als naar de bestuurder, maar niet in de laatste plaats ook voor de OR zelf, is de manier van werken, vaak zeker net zo belangrijk als de inhoud. Een verkeerde structuur van werken geeft intern frustratie, weinig voldoening, onderlinge scheve gezichten en geeft extern naar achterban en bestuurder een ander beeld dan je als OR zou willen. 

Een adviesaanvraag, een instemmingsverzoek, een overlegvergadering, communicatie met de achterban, het zijn allemaal werkprocessen. Je kunt ze met de hele OR doen, je kunt het werk ook verdelen. Je kunt er heel lang met een commissie zorgvuldig aan gaan zitten werken, je kunt het ook in kortere sessies opknippen met wisselende groepjes OR-leden, eventueel aangevuld met medewerkers uit het bedrijf. Het is belangrijk te bezien wat het beste werkt voor jouw OR in jullie organisatie. 

Analyse OR-processen

 • OR op Maat maakt desgewenst een analyse van de structuur van werken. 
 • Wij onderzoeken wat wel werkt, wat niet, waarom doelen wel/niet gerealiseerd worden, hoe de taakverdeling Dagelijks Bestuur (DB) – overige OR-leden is, waar verbeterpotentieel zit.

De 7 eigenschappen van een effectieve OR

 • Het boek van Steven Covey ‘de 7 eigenschappen van effectief leiderschap’, gebruiken we als basis voor een workshop waarin we dit gedachtengoed hebben toegespitst op de manier van werken van een effectieve OR.
 • In een workshop nemen we alle 7 eigenschappen door en maken die gezamenlijk concreet voor jouw OR.

Optimalisatie van OR-processen

 • Workshops om het werk beter te organiseren, effectiever te vergaderen, adviesaanvraag efficiënt te behandelen etc.
 • Analyse van Sterkte - Zwakte - Kansen - Bedreigingen. 
 • Begeleiding van de implementatie van een vernieuwde structuur van werken in de praktijk. 
 • Coaching daarbij van de gehele OR, individuele OR-leden, commissies en DB.
 • Specifieke thema’s die vaak aan de orde komen : 
  • effectief zijn zonder commissies
  • effectief vergaderen
  • effectief invloed hebben op de besluitvorming
  • effectief een initiatiefvoorstel inbrengen
  • effectief een adviesaanvraag behandelen
  • effectief in dialoog met de bestuurder

DISC en een effectieve OR : workshop

Effectief gedrag in een groep is ook deels terug te voeren op “hoe je in elkaar zit” en hoe de samenstelling van een team is. Voor analyse en ontwikkeling van het team en de individuele teamleden gebruikt OR op Maat onder meer DISC persoonlijkheidsprofielen.
Zie verder " Haal 't beste uit de OR".

LEAN en Agile voor de OR: workshops, implementatie en coaching in de praktijk

 • Wat is LEAN? Wat is AGILE? Workshop Introductie, theorie en praktijk, deels in de vorm van een game.
 • Wat betekent het voor de rol van de OR als de organisatie LEAN en Agile  gaat werken?
 • Kunnen wij als OR onze werkprocessen ook LEAN en Agile gaan organiseren?
 • Welke processen kunnen we slimmer doen, met minder energie, sneller.
 • Hoe kunnen we ‘korter op de bal zitten’ en tussentijds makkelijker meebewegen met de laatste veranderingen ?