Ondernemingsraad “Rechten en bevoegdheden”

Ondernemingsraad “Rechten en bevoegdheden”

De OR heeft plichten en verantwoordelijkheden maar ook rechten bevoegdheden. Deze zijn vastgelegd in de wet op de ondernemingsraden (WOR).

Adviesrecht (WOR artikel 25)

De ondernemer vraagt advies aan de OR over plannen en/of voorgenomen besluiten. Dit kunnen plannen zijn die grote invloed hebben op de onderneming en de medewerkers. Het kan bijvoorbeeld gaan over:

 • Onderwerpen financieel-economisch van aard
 • Belangrijke wijzigingen in de organisatie van de onderneming
 • Plannen voor belangrijke investeringen
 • Reorganisaties met als gevolg  minder personeel
 • Beëindiging van werkzaamheden of uitbreiding van werkzaamheden
 • Wijziging van de vestigingsplaats
 • Het aannemen of inhuren van groepen werknemers
 • Benoemen van een nieuw directielid
 • Andere belangrijke besluiten die men wil nemen

Het is belangrijk dat de ondernemer zo snel als mogelijk is de OR betrekt bij de plannen. De OR kan dan haar taak en verantwoordelijkheid goed uitvoeren en in staat om invloed uitoefenen op de veranderingen die het bedrijf/organisatei wil gaan invoeren. De kwaliteit van de plannen zal hierdoor beter en de OR kan helpen om de plannen goed bekend te maken onder de medewerkers. Hierdoor zal er meer draagvlak ontstaan.

Als er overleg is geweest over de plannen wordt er door de bestuurder een adviesaanvraag geschreven. Een adviesaanvraag is bij voorkeur schriftelijk. Waar moet de inhoud van een adviesaanvraag in ieder geval aan voldoen?:

 • Wat de redenen zijn voor het besluit dat men wil nemen
 • Wat de mogelijke gevolgen van het besluit zijn voor de medewerkers
 • Alle overige organisatorische gevolgen die het besluit zal hebben.

Het advies:
De OR brengt op zijn vroegst  een advies uit nadat er minstens 1 overleg is geweest waarin de plannen en de gewenste besluiten zijn besproken. Het is belangrijk om als OR-team samen goed te overleggen en de tijd te nemen om een advies uit te kunnen brengen. Soms is het aan te raden om medewerkers uit de onderneming (de achterban) naar hun mening te vragen. Ook heeft de OR de mogelijkheid om externe professionals in te huren voor advies en hulp.

Het besluit:
Nadat de OR advies heeft uitgebracht kan de bestuurder een besluit nemen. Dit besluit wordt weer schriftelijk aan de OR bekend gemaakt. Wijkt dit besluit af van het advies van de OR dan bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken. De OR deelt de bestuurder direct mee dat zij gebruik maakt van het recht om het besluit (Max.) 1 maand op te schorten. De bestuurder moet dan wachten met het uitvoeren/invoeren van het besluit. Deze tijd kan de OR gebruiken om zich te beraden op de onstane situatie. Vaak wordt er in deze periode een oplossing gevonden. Is dit niet het geval dan kan de OR binnen deze maand de ondernemingskamer om bemiddeling en advies vragen. Daarna is er nog de mogelijkheid om de kantonrechter een uitspraak te laten doen .

Maak je een dergelijke situatie mee? Laat je dan bijstaan door een deskundig adviseur. 

Download hier een schema van de adviesprocedure.

 Instemmingsrecht (WOR artikel 27)

 De ondernemer moet instemming vragen aan de ondernemingsraad (OR) voor “elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking” van:

 • Werktijd– of vakantieregeling
 • Belonings- of functiewaarderingssysteem
 • Regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of reintegratiebeleid
 • Regelingen op het gebied van opleiding, beoordeling, werkoverleg,
 • Regeling op het gebied van behandeling van klachten
 • Een regeling op het gebied van aanstellings-, ontslag-, bevorderingsbeleid
 • Overige regelingen die gelden voor alle werknemers of een groep van werknemers

Als er een besluit is genomen zonder de instemming van de OR dan is het besluit niet geldig als de OR op tijd (dus binnen een maand) schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit (nietigverklaring) Het besluit mag dan door de bestuurder niet worden uitgevoerd tot dat er wel overeestemming is. Als de OR geen instemming geeft heeft de bestuurder de mogelijkheid om bij de kantonrechter vervangende toestemming te vragen.Let op het initiatief hiervoor ligt bij de bestuurder.

Download hier een schema van de adviesprocedure.