Wat is de rol van de OR bij toetsing beloning bestuurders?

Wat is de rol van de OR bij toetsing beloning bestuurders?

Alle feiten even op een rijtje

Volgens artikel 31d WOR moet de bestuurder de ondernemingsraad informeren over onder meer de topsalarissen in het bedrijf. Maar die regel is te vrijblijvend gebleken. Niet alle ondernemingsraden krijgen jaarlijks informatie over beloningen en bij weinig organisaties komt beloning structureel aan de orde, aldus de 2e kamer. Aangezien de politiek meer invloed wil uitoefenen op de (top) salarissen zal de wetgeving op dit punt moeten worden aangepast.Nu volgens de wijziging van de WOR de beloning jaarlijks een verplicht onderwerp van gesprek wordt met de ondernemingsraad, zal met name de loonkloof tussen top en werkvloer leiden tot betere bewustwording binnen organisaties, verwacht de minister.

Vanaf 2018 moeten directies van grote ondernemingen verplicht jaarlijks de beloning van de bestuurders bespreken met de ondernemingsraad. Met dit wetsvoorstel tot uitbreiding van de bevoegdheden van de OR in de WOR is de Eerste Kamer akkoord gegaan. De nieuwe regels gelden voor organisaties met 100 of meer werknemers. Hiervoor is per januari 2019 artikel 23 van de WOR worden aangepast:
In artikel 23 WOR, 2e lid, wordt volgens de wijziging na de eerste zin ingevoegd:
‘In ondernemingen waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, worden ten minste eenmaal per jaar in de overlegvergadering in ieder geval besproken de hoogte en de inhoud van de in artikel 31d, eerste en tweede lid, bedoelde arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken, en de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen ten opzichte van het voorgaande jaar per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen.’

Ook in 2019 is de bevoegdheid van de OR uitgebreid ten aanzien van vennootschappen:

Er is nu sprake van een voorstel wat brede steun in de 2e kamer krijgt over het uitbreiden van de bevoegdheden van de OR over bezoldigingsbeleid bij vennootschappen.
Pas als de OR advies heeft uitgebracht over salarisvoorstellen kan dit worden voorgelegd aan de aandeelhouders. Het advies van de OR moet gelijktijdig met de beloningsvoorstellen worden aangeboden aan de aandeelhouders. Tevens krijgt  de OR het (spreek) recht om haar advies toe te lichten in de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Als het advies van de ondernemingsraad niet of niet geheel is overgenomen in het voorstel voor beloning, dan moet de indiener van het voorstel, bijvoorbeeld een beloningscommissie, daarvoor een schriftelijke onderbouwing aanbieden aan de algemene vergadering.

Voor meer informatie bel ons of reageer via het contactformulier.