Waarom zou ik in een ondernemingsraad gaan?

Waarom zou ik in een ondernemingsraad gaan?

Een ondernemingsraad heeft een aantal belangrijke taken. De ondernemingsraad let erop dat er voldoende werkoverleg is, dat er goede arbeidsomstandigheden zijn en dat medewerkers gelijk behandeld en beloond worden. Verder waakt de OR ervoor dat de regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden worden nageleefd. Maar ook dat er voldaan wordt aan de milieuwetgeving.
Op het gebied van bedrijfseconomische beslissingen moet de OR volledig op de hoogte zijn en heeft de OR door het adviesrecht en instemmingsrecht, WOR artikelen 25 en 27, invloed op de belangrijke besluiten die worden voorgesteld.

Wat is de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)?

De taken en rechten van de ondernemingsraad zijn allemaal vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. Maar ook in andere wetten worden taken aan de ondernemingsraad toegewezen, zoals in de Arbowet of de wet Huis voor de Klokkenluiders.

Waarom zou ik in de ondernemingsraad gaan?

In de OR kun je invloed uitoefenen op belangrijke beslissingen binnen jouw bedrijf. De raad draagt ook bij aan het goed functioneren van de organisatie. De taken en rechten van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Wat zijn de voordelen als je als OR-lid wordt gekozen?

  • Je leert de organisatie op een bedrijfskundige manier kennen van A tot Z.
  • Je hebt inzage in veel verschillende onderwerpen zoals personeelsbeleid, duurzame inzetbaarheid, organisatorische wijzigingen en de strategie van de organisatie
  • Je ontwikkelt verschillende vaardigheden zoals presenteren, communiceren, onderhandelen, argumenteren en netwerken
  • Je hebt invloed op beleidskeuzes van jouw organisatie
  • Je hebt per jaar recht op minimaal 5 scholingsdagen om je kennis te verdiepen
  • Je bent gesprekspartner van de directie

Krijg ik tijd om OR-werk te doen?

OR-werk = WERK! In de basis moet het OR-werk zoveel als mogelijk plaatsvinden in gewone werktijd met behoud van loon dan wel bezoldiging (artikel 17 Wet op de ondernemingsraden – WOR). Dat wil overigens niet zeggen dat je nooit wat in eigen tijd doet. OR-werk wordt echter gezien als gewoon werk en dat doe je (meestal) ook niet voor niets.

Hoeveel tijd moet ik gemiddeld aan OR-werk besteden?

Dit is helemaal afhankelijk van wat er in je bedrijf allemaal speelt en waar de OR bij betrokken is. In principe hoor je die tijd te krijgen die je redelijkerwijs nodig hebt om je OR-werk te kunnen. In de wet staat een minimum van 60 uur per jaar dit komt neer op zo’n 1.5 uur per week.

Moet ik toestemming hebben van mijn leidinggevende om me kandidaat te stellen als OR-lid?

Nee toestemming is niet nodig. Het is wel goed om dit van tevoren met je leidinggevende en directe collega’s te bespreken.

Heb ik een opleiding nodig om OR-lid te worden?

Je hebt geen specifieke opleiding nodig. OR-leden hebben jaarlijks recht op scholing om het OR werk goed te kunnen doen. Daarnaast kun je in de OR natuurlijk heel veel leren.

Worden kosten voor het OR-werk vergoed?

Alle kosten die je redelijkerwijs maakt voor het OR-werk, horen vergoed te worden. Denk daarbij aan reis- en verblijfskosten, kosten voor scholing, boeken en naslagwerken, abonnementen op vakbladen etc.

Kan de OR deskundigheid inhuren?

Ja de OR kan op eigen initiatief (in redelijkheid) deskundigen inhuren voor onderwerpen waarvoor dit wenselijk is. De kosten worden door het bedrijf betaald. Natuurlijk in overleg met de ondernemer zodat duidelijk is dat hier kosten aan zijn verbonden.

Moet ik de hele zittingsperiode van de OR “uitzitten”?

We hopen en gaan ervan uit dat je de hele periode actief blijft als OR-lid. Dit is ook wat je hebt beloofd aan je kiezers. Er kunnen natuurlijk omstandigheden zijn, zoals een andere baan, andere functie waardoor je het OR werk niet meer kunt doen. Het OR-werk kan in de praktijk misschien ook tegenvallen. Je kunt dus altijd stoppen. Er ontstaat dan een vacature die door de OR moet worden opgevuld.

Hoelang zit ik in de OR?

Dat is afhankelijk van wat er in het OR-reglement hierover staat. Meestal is dit 3 of 4 jaar.

Heb ik als OR-lid ontslagbescherming?

In de WOR is geregeld (artikel 21) dat je niet kunt worden ontslagen vanwege je OR-werk.
Als je afdeling verdwijnt of jouw functie vervalt of jouw functioneren staat ter discussie dan heb je geen ontslagbescherming.

Wanneer stopt mijn OR-lidmaatschap?

Je stopt met het OR-werk als je zittingstermijn erop zit of als je arbeidscontract wordt beëindigd.
De enige andere twee manieren waarop je geen OR-lid meer bent, is als je zelf opstapt als OR-lid.