Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Wet op de ondernemingsraden (WOR)

 De Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen in Nederland. De SER (sociaal economische raad) moet van de WOR verschillende taken uitvoeren die te maken hebben met het bevorderen van medezeggenschap in ondernemingen.

 

Geschiedenis van de wet op de ondernemingsraden

Tot 1950

Eind 1800 en begin 1900 zien we 1ste initiatieven bij Stork in Hengelo en de Gist en spiritusfabriek, het huidige Gist-Brocades

1950

De 1ste wet op de ondernemingsraden komt er op initiatief van Willem Drees

1971

Een uitgebreide herziening van de WOR waarin voor het eerst  medezeggenschap en instemming is geregeld

1979

Aangepaste wetgeving. “De ondernemingsraad nieuwe stijl”

 • De ondernemingsraad wordt een zelfstandig ondernemingsorgaan met uitsluitend gekozen leden
 • Overleg tussen ondernemingsraad en ondernemer gebeurt  via een overlegvergadering
 • Uitbreiding van de advies- en instemmingsbevoegdheden.

1995 tot 2013

Verschillende wetswijzigingen

2013

Laatste belangrijke wijziging over scholing en verplichting om handtekeningen te verzamelen voor niet vakbondsleden die zich kandidaat willen stellen voor de OR

             2016

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze nieuwe wet verplicht bedrijven met tenminste 50 werknemers een eigen meldregeling voor misstanden zoals bijvoorbeeld fraude, corruptie of milieuvervuiling te hebben. Voor het invoeren van een dergelijke meldregeling is instemming van de or nodig. (Art. 27 lid 1.m)

             2017

Instemmingsrecht OR rol en positie van de preventiemedewerker (Nieuwe Arbowet 2017)

             2018 Directies van grote ondernemingen (minimaal 100 werknemers) moeten voortaan verplicht jaarlijks de beloning van de bestuurders bespreken met de ondernemingsraad. Betreft een uitbreiding van de bevoegdheden van de OR in de WOR (art. 23 WOR)
            2019 Uitbreiding met bespreken beloningen top bestuurders (Art. 23 WOR)

 

In de wet op de ondernemingsraden (WOR, in totaal 54 artikelen) zijn de rechten, plichten en bevoegdheden uitgebreid beschreven.

De belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn:

Voor de volledige actuele 2019 WOR tekst klik hier:

 1. Het recht op overleg
  • Minstens 2 x per jaar wordt de gang van zaken in de onderneming besproken en de eventuele belangrijke plannen en/of veranderingen.
    
 2. Het recht op informatie
  • Een OR heeft recht op alle informatie die een OR nodig heeft om haar taak goed te kunnen uitvoeren.
  • Financiële, bedrijfseconomische en organisatorische informatie is van belang voor de OR. De bestuurder moet de OR hier tenminste 2 x per jaar over te informeren.
    
 3. Advies- en instemmingsrecht
  • De ondernemer moet de advies- en instemmingsplichtige onderwerpen op tijd aan de OR voorleggen zodat de OR er nog invloed op kan uitoefenen en kan adviseren of instemmen.
   (WOR artikel 25 adviesrecht en artikel 27 instemmingsrecht).